Friday, September 23, 2011

Our Ancestral Puja Tradition - 06

10. Invoke Durga
sarvamaN^galamAN^galye shive sarvArthasAdhike |
sharaNye tryambake gauri nArAyaNi namo.astu te ||
sR^iShTisthitivinAshAnAM shaktibhUte sanAtani |
guNAshraye guNamaye nArAyaNi namo.astu te ||
sharaNAgatadInArtaparitrANaparAyaNe |
sarvasyArtihare devi nArAyaNi namo.astu te ||
jaya nArAyaNI namo.astute |jaya nArAyaNI namo.astute |jaya nArAyaNI namo.astute |

ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥
जय नारायणी नमोऽस्तुते । जय नारायणी नमोऽस्तुते । जय नारायणी नमोऽस्तुते ।

ঔং সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্য়ে শিবে সর্বার্থসাধিকে | শরণ্য়ে ত্র্য়ম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ||
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি | গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে ||
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে | সর্বস্য়ার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে ||
জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে | জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে | জয় নারায়ণি নমোঽস্তুতে |

ITX File available at: http://sanskritdocuments.org/doc_devii/durga700.itx

11. Invoke Shiva
auM namaH shivAya shAntAya kAranetrAya hetave |
nivedayAmi chAtamAnaM gatistvam parameshvara ||
auM namastubhyam virupakSha namaste divyachakShuShe |
namaH piNAka hastAya vajra hastAya vai namaH ||
auM namashye tvAM mahAdeva lokAnAM gurumIshvaram |
pUMsAmapUrNa kAmAnam kAmApurAmarA~Nghi pama ||

ॐ नमः शिवाय शान्ताय कारनेत्राय हेतवे । निवेदयामि चातमानं गतिस्त्वम् परमेश्वर ॥
ॐ नमस्तुभ्यम् विरुपक्ष नमस्ते दिव्यचक्षुषे । नमः पिणाक हस्ताय वज्र हस्ताय वै नमः ॥
ॐ नमश्ये त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम् । पूंसामपूर्ण कामानम् कामापुरामराङ्घि पम ॥

ঔং নমঃ শিবায় শান্তায় কারনেত্রায় হেতবে | নিবেদয়ামি চাতমানং গতিস্ত্বম পরমেশ্বর ||
ঔং নমস্তুভ্য়ম বিরুপক্ষ নমস্তে দিব্য়চক্ষুষে | নমঃ পিণাক হস্তায় বজ্র হস্তায়বৈ নমঃ ||
ঔং নমশ্য়ে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম | পূংসামপূর্ণকামানম কামাপুরামরাঙ্ঘি পম ||

No comments:

Post a Comment